โรงเรียนบ้านนาดี
หมู่ที่ 9 บ้านนาดี  ตำบลผักแพว  อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130
คณะกรรมการนักเรียน
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่